Dział: Deweloperski - Barbara +48 695222064 biuro@4eliteinvestments.pl

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej http://www.4eliteinvestments.pl oraz ochrony prywatności Użytkowników wyżej wymienionej Strony internetowej.

 1. Definicje zwrotów używanych w niniejszym dokumencie:

  1. Administrator (lub „Administrator danych”) Administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 4 pkt 7 rozporządzenia UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC;

  2. Strona – strona internetowa prowadzona pod domeną http://www.4eliteinvestments.pl

  3. Regulamin – Regulamin http://www.4eliteinvestments.pl/regulamin/

  4. Użytkownik (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

  5. Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony https://www.4eliteinvestments.pl oraz ochrony prywatności osób odwiedzających Stronę oraz zawierający informacje o tzw. plikach cookies.

 2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

  1. Administratorem danych jest 4Elite Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Szeroka 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000723315, NIP: 6511724185, REGON: 369701248, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (w całości pokryty).

  2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony i zamieszczonych na niej adresów poczty elektronicznej (email) przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC. Zbiory zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z w/w. przepisami.

  3. Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników, którzy zarejestrowali się na Stronie internetowej, w zakresie, w jakim zostały one podane w trakcie rejestracji. Dane osobowe gromadzone w powyższy sposób obejmują:

   1. imię i nazwisko lub pełną nazwy firmy,

   2. adres zamieszkania,

   3. adres e-mail,

   4. numer telefonu,

   5. numer PESEL i NIP,

   6. numer rachunku bankowego,

   7. numer dowodu osobistego.

  4. W sposób automatyczny zbierane są również dane osobowe Użytkowników (również niezarejestrowanych) obejmujące:

   1. Informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) oraz dane dostawcy usług internetowych wykorzystywane do połączenia urządzenia Użytkownika z Internetem, jego login, rodzaj i wersje przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platformę i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizację, kodowanie czcionek;

   2. Informacje dotyczące wizyt Użytkownika, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); zawartości strony, które przeglądał lub których szukał Użytkownik, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności Użytkownika.

  5. Administrator danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszej Polityce prywatności zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:

   1. udzielenia informacji o oferowanych przez niego produktach oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym realizowanych inwestycji;

   2. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania oraz realizacji Umowy Pożyczki - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa Pożyczki została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679),

   3. świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie opisanym w §1 ust. 5 niniejszego Regulaminu, w tym w celu realizacji tych usług przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa Pożyczki została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679),

   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jakie Administrator może mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją Umowy Pożyczki - przez okres obowiązywania Umowy Pożyczki oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa Pożyczki została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) i 5) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679),

   5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator może mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie określonym w §1 ust. 5 Regulaminu - przez okres świadczenia tych usług, oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono świadczenie tych usług (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) i 5) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679),

   6. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego - przez okres obowiązywania Umowy Pożyczki, oraz przez 15 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa Pożyczki została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679),

  6. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) ( dalej „u.ś.d.e.”), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) (dalej „u.o.d.o.”) oraz rozporządzeniem UE 2016/679.

  7. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

  8. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Administratorem.
  9. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
  10. Administrator jest zobowiązany i uprawniony do  udostępniania informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Pliki cookies na Stronie

 1. W związku z świadczeniem usług internetowych oraz prowadzeniem Strony, Administrator stosuje tzw. cookies, które to stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. 

 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymanie sesji Użytkownika przy korzystaniu ze Strony.

 8. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 Kontakt

Wszelka korespondencja w zakresie związanym z administrowaniem danymi osobowymi oraz niniejszą Polityką prywatności winna być kierowana na adres siedziby Administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres email:biuro@4eliteinvestments.pl